no image


Jeśli masz problem z uzyskaniem odszkodowania sprawdź:

www.odszkodowania-kodex.pl

Monitoring płatności

Oferowana przez nas usługa monitoringu płatności pozwala na kontrolowanie terminowości spłat należności. Metoda ta jest pewnym i skutecznym sposobem na uregulowanie terminowości spłat, poprawę płynności finansowej poprzez regularność w spłatach należności oraz polepszenie dyscypliny płatniczej naszych kontrahentów.

W zakres usługi monitorowania płatności wchodzą:

• Przygotowanie portfela wierzytelności
• Monitorowanie wpłat
• Bieżąca aktualizacja salda
• Telefony monitujące
• Pisemne wezwania do zapłaty

W przypadku opóźnień lub braku wywiązania się ze zobowiązań informujemy dłużnika o podjętych działaniach, mających na celu wyegzekwowanie należności.

Windykacja bezpośrednia

Windykacja bezpośrednia jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi windykacyjnych, pozwalających na szybkie odzyskanie należności od dłużników. Podczas wizyty naszego windykatora w miejscu prowadzenia działalności, wykonywania pracy lub w miejscu zamieszkania dłużnika zostają ustalone przyczyny zalegania z należnościami oraz poznanie kondycji finansowej. Po przeprowadzonych negocjacjach zostają określone warunki spłaty oraz następuje podpisanie ugody. W przypadku braku chęci współpracy ze strony dłużnika windykacja bezpośrednia umożliwia zebranie pakietu informacji niezbędnych do prowadzenia dalszych działań.

Windykacja sądowa

Decyzja o wystąpieniu na drogę postępowania sądowego jest podejmowana w momencie gdy wyczerpaliśmy wszelkie możliwości dochodzenia należności na drodze polubownej.

W ramach postępowania sądowego:

• Przygotowujemy i weryfikujemy od strony formalno-prawnej dokumenty umożliwiające skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego
• Wybieramy najdogodniejsze procedury sądowe uwzględniając między innymi koszty i czas trwania procesu
• Przygotowujemy i składamy do właściwego sądu pozew do postępowania nakazowego lub upominawczego
• Reprezentujemy Klienta w sądzie

Współpracujemy tylko z doświadczonymi i cenionymi prawnikami oraz kancelariami komorniczymi, dzięki czemu działamy szybko i profesjonalnie.

Windykacja komornicza

W momencie gdy dłużnik pomimo uzyskania przez nas orzeczenia sądu zobowiązującego do uregulowania należności, nadal tego nie czyni, do sądu kierowany jest wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Następnie sporządzany jest wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, który kierowany jest do właściwej kancelarii komorniczej.

Dzięki informacjom zdobytym w trakcie windykacji polubownej i wywiadowni gospodarczej mamy możliwość wskazania we wniosku jakim mieniem dłużnik dysponuje i z jakich jego składników ma być prowadzona egzekucja. Pozwala to na znaczne przyspieszenie odzyskania przez nas swoich należności.

W ramach postępowania egzekucyjnego występujemy w charakterze pełnomocnika procesowego, wspomagamy działania komornicze w celu odzyskania pełnej kwoty należności oraz prowadzimy stały monitoring przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Restrukturyzacja zobowiązań

Jest dobrym rozwiązaniem dla osób bądź firm, które utraciły możliwość terminowego regulowania swoich należności. Na podstawie analizy struktury zobowiązań oferujemy naszym klientom odpowiednie instrumenty restrukturyzacyjne. Wszelkie podejmowane przez nas działania maja na celu odzyskanie płynności finansowej oraz umożliwienie dalszego funkcjonowania na rynku.

Usługa obejmuje między innymi:

• reprezentowanie dłużnika,
• analizę finansową,
• negocjacje korzystnych warunków spłat,
• redukcję zadłużenia,
• zawieranie korzystnych porozumień, ugód gwarantujących możliwość terminowej spłaty zobowiązań,
• usprawnienie procesu zarządzania,
• finansowanie zewnętrzne,
• konwersję długu,
• obrót wierzytelnościami,
• programy naprawcze i oddłużeniowe,
• postępowanie układowe lub likwidacyjne.

Pieczęć prewencyjna

Stosuje się w celu uniknięcia problemów wynikających z opóźnień lub braku płatności ze strony kontrahentów. Umieszczenie pieczęci na wystawianych fakturach, notach odsetkowych czy innych dokumentach sprzedaży oraz wezwaniach do zapłaty informuje, iż w przypadku przekroczenia terminu płatności nasza firma podejmie stosowne kroki windykacyjne.

Zastosowanie pieczęci prewencyjnej uświadamia kontrahentowi konsekwencje płynące z opóźnień w zapłacie, informuje o współpracy z nasza firmą oraz działa mobilizująco na kontrahentów, zachęcając ich do terminowej spłaty należności.

Takie rozwiązanie poprawia płynność finansową firmy oraz oszczędza czas i nerwy.

Posiadacz pieczęci prewencyjnej sam decyduje, kiedy i w stosunku do kogo chce zastosować działania prewencyjne.

Wywiadownia gospodarcza

Wywiad gospodarczy wykorzystywany jest w celu sprawdzenia wierzytelności przyszłego partnera biznesowego. Jeśli chcą Państwo pozyskać wiedzę na temat funkcjonowania oraz kondycji poszczególnych firm, to wywiad gospodarczy jest najskuteczniejszym narzędziem.

Sprawdzenie potencjalnego kontrahenta jest najpewniejszym sposobem zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed nawiązaniem współpracy z nierzetelnym i nieuczciwym partnerem, chroniąc się przed zachwianiem kondycji finansowej firmy oraz innym skutkami złych decyzji biznesowych.

Dzięki umiejętności dotarcia do informacji, które są często celowo ukrywane oraz dzięki doświadczeniu i wykorzystaniu sprawdzonych metod zapewniamy najwyższy poziom usług, gwarantując przy tym najwyższy poziom dyskrecji i poufności.

Efektem naszych działań jest szczegółowy raport zawierający określenie kondycji finansowej firmy oraz historię jej działalności na rynku, co pozwala na określenie stopnia wiarygodności oraz wierzytelności przyszłego kontrahenta.

Finanse, kredyty

Outsourcing usług księgowych

Brak logo
Biuro AZT Sp. z o.o.
Tel/Fax: (+48) 81 745 05 11
e-mail: info@biuroazt.pl
Strona internetowa: www.biuroazt.pl


Zapraszamy do współpracy ze specjalistami.

Przedstawione usługi są skierowane dla firm , których wewnętrzna polityka preferuje wykorzystanie obsługi księgowej, bądź kadrowo-płacowej przez zewnętrzną firmę pozwalającą w pełni zagwarantować merytoryczny profesjonalizm.


USŁUGI KSIĘGOWE

W ramach, obsługi księgowej oferujemy prowadzenie:

• ksiąg rachunkowych,
• podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• ewidencji ryczałtowej.

Usługa księgowa obejmuje następujące czynności:

• sprawdzanie poprawności formalnej i rachunkowej otrzymanych dokumentów, wprowadzanie do systemu księgowego i zaewidencjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tworzenie dokumentów i zestawień pomocniczych, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, tworzenie planów amortyzacji, prowadzenie rejestrów VAT,
• wyliczenie podatku VAT, zaliczki na podatek dochodowy PIT i CIT, rozliczanie kosztów w czasie, kalkulacje konieczne do wypełniania deklaracji GUS, Intrastat
• sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, sporządzanie deklaracji ZUS, GUS, Intrastat, sporządzanie dokumentów i deklaracji rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych, roczne deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe
• sporządzanie przelewów do ZUS, US, przypominanie o zbliżającym się terminie płatności zobowiązań składkowych i podatkowych
• korespondencja z urzędem skarbowym, ZUS, GUS, reprezentacja podczas kontroli, wyjaśnienia i pomoc w załatwianiu spraw
• pomoc w zakresie decyzji i zagadnień podatkowych, pomoc w rejestracji spółki.

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy prowadzenie:

• teczek osobowych zatrudnionego pracownika, ewidencję umów cywilnoprawnych, sporządzanie rachunków do umów, pasków wynagrodzeń, raportów RMUA, przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników
• naliczanie wynagrodzeń, kalkulacja zaliczek na podatki od wynagrodzeń PIT-4R, PIT-8AR, ewidencja i rozliczanie czasu pracy, urlopów i zwolnień chorobowych
• sporządzenie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C, rejestracja, aktualizacja, wyrejestrowywanie i rozliczanie miesięczne pracowników i zleceniobiorców w ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS
• korespondencja z urzędami, ZUS, GUS, PIP, reprezentacja podczas kontroli, pisanie wyjaśnień i pomoc w załatwianiu spraw
• pomoc w zakresie prawa pracy, kwestii pracowniczych, kosztów zatrudnienia.

USŁUGI DODATKOWE

Dodatkowo oferujemy sporządzanie:

• raportów wyników firmy, dzięki czemu Klient wie jak kształtują się przychody i koszty za dany okres
• raportów rozrachunków, który pokazuje stan należności i zobowiązań firmy z wyszczególnieniem terminów płatności, faktur, kwot do zapłaty i sum dla poszczególnych kontrahentów
• raportów przychodów, pozwalający kontrolować źródła przychodów i dostarcza informacji o produktach bądź usługach generujących największe przychody
• raportów kosztów, pozwalający na kontrolę kosztów bieżącego miesiąca w stosunku do konkretnego okresu, z podziałem na rodzaj poniesionych kosztów
• innych zestawień na życzenie Klienta

brak obrazka
Krajowa Kancelaria Windykacyjna Kode

X

  oferuje kompleksową obsługę w zakresie skutecznego odzyskiwania wierzytelności zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z usług naszej firmy jednorazowo lub nawiązanie długofalowej współpracy

Dla nas najważniejsze jest indywidualne podejście do każdego Klienta oraz najtrafniejsze dostosowanie oferty. Na podstawie oceny prawno-finansowej dłużnika i wierzytelności którą zamierzamy windykować ustalamy najskuteczniejsze narzędzia i metody jakie zastosujemy w konkretnej sprawie.
Dzięki godnemu zaufania, dobrze wykwalifikowanemu zespołowi pracowników oraz szerokiej palecie usług, nakierowanych na sprawne odzyskanie wierzytelności oferujemy niemalże stuprocentową skuteczność.

Wszystkie nasze działania przeprowadzone są zgodnie z przepisami prawa oraz najwyższymi standardami etyki zawodowej.

Stosujemy skuteczne procedury ułatwiające rozpoczęcie działań windykacyjnych oraz skracające czas oczekiwania na zwrot pieniędzy.

Podejmowane działania nakierowane są na wyegzekwowanie od dłużników całości długu.